Privacy Statement

 

Slim Inclusief Ondernemen neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Slim Inclusief Ondernemen heeft deze Privacy  Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Slim Inclusief Ondernemen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door Slim Inclusief Ondernemen

 

Slim Inclusief Ondernemen kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van Slim Inclusief Ondernemen bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Slim Inclusief Ondernemen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Slim Inclusief Ondernemen gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Slim Inclusief Ondernemen de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Slim Inclusief Ondernemen. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Slim Inclusief Ondernemen en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Betaalgegevens: Slim Inclusief Ondernemen gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

 

Slim Inclusief Ondernemen kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Slim Inclusief Ondernemen deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Slim Inclusief Ondernemen correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Slim Inclusief Ondernemen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slim Inclusief Ondernemen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Slim Inclusief Ondernemen jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Slim Inclusief Ondernemen de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Links naar andere websites

 

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Slim Inclusief Ondernemen draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Slim Inclusief Ondernemen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Slim Inclusief Ondernemen jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Slim Inclusief Ondernemen jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sliminclusiefondernemen.nl. Slim Inclusief Ondernemen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

 

Slim Inclusief Ondernemen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Slim Inclusief Ondernemen heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

 

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Slim Inclusief Ondernemen of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Slim Inclusief Ondernemen verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Slim Inclusief Ondernemen via info@sliminclusiefondernemen.nl.

 

Sliminclusiefondernemen.nl is een website van Slim Inclusief Ondernemen.

 

Slim Inclusief Ondernemen is als volgt te bereiken:

Adres: Oudaenstraat 23, 2026 SB Haarlem

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 60220554

Telefoon: 06-10265996

E-mailadres: info@sliminclusiefondernemen.nl

 

Klachten

 

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slim Inclusief Ondernemen, verzoekt Slim Inclusief Ondernemen je om zo snel mogelijk contact met Slim Inclusief Ondernemen op te nemen via info@sliminclusiefondernemen.nl. Slim Inclusief Ondernemen zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

 

Slim Inclusief Ondernemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Lees daarom regelmatig het privacy statement voor een update.